Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Toko Lo, Indische Bakery & Catering, hierna ook: Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Toko Lo.

Toko Lo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63807467.

Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

• Identificatiedoeleinden
• Voor de administratie (facturatie)
• Voor correspondentie
De volledige lijst lees je onder “Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?”

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor identificatiedoeleinden.
• Voor het aanspreken met de juiste titel.
• Om onze administratie te kunnen voeren.
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen, klachten en afspraken omtrent aflevering van de bestelling.
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.
• Om een bestelling te kunnen verwerken. Het per (incidenteel) email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties.

De website van Toko Lo gebruikt geen cookies en verzamelt geen gegevens.
Onze hostingprovider (zie kopje “Aan wie geven wij uw gegevens door” maakt  regelmatig een back-up van de website. Deze wordt niet met derden gedeeld.

De e-mails van Toko Lo via info@tokolo.nl worden niet gedeeld met derden en zijn enkel inzichtelijk voor Lola Elise van Ruler. Onze hostingprovider (zie kopje “Aan wie geven wij uw gegevens door” maakt regelmatig een back-up van de mailbox. Deze wordt niet met derden gedeeld of bekeken.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
• Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
• Uw toestemming.
• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben.
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting (bijv. administratief voor de Belastingdienst).

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. administratief voor de Belastingdienst).

Aan wie geven wij uw gegevens door?
Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

• De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
• Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
• Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
• We kunnen in uterste gevallen de gegevens laten inzien door de volgende partijen:

– Antagonist – Enschede – KvK 09136441
In geval van gebruik van de website www.tokolo.nl & e-mails aan info@tokolo.nl

– Yucel Finance – Amersfoort
In geval van na kijken van administratie

– Fiscus.nl –  Soest – KvK 53247124
Boekhoudprogramma wat Toko Lo gebruikt

Bijzondere persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor juridische grondslag is of als je hiervoor specifiek toestemming verleend.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
CorrespondentieZolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot max. 2 jaar daarna
Informatie die verband houdt met een juridische procedureZolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Toko Lo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tokolo.nl

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
• Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
• Om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
• Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
• In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
• In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
• In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
• Om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
• Als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
• In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop (of vergelijkbare mogelijkheid) opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Toko Lo
Lola Elise van Ruler
(mail voor adres & telefoonnummer)
info@tokolo.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 14 januari 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mailbericht over te sturen.